Ακασικά αρχεία

Υπάρχουν τέσσερα φυσικά στοιχεία που περιγράφουν το υλικό Σύμπαν. Αλλά ο αιθέρας, το πέμπτο στοιχείο, περιγράφει το Πνεύμα που υπάρχει πέρα από την ύλη. Είναι ο χώρος από τον οποίο αναδύονται όλα τα υλικά αντικείμενα.

Ο Αιθέρας είναι μια λεπτή θάλασσα από ενέργειες όπου αποθηκεύονται όλα όσα έχουν συμβεί σε όλη την ιστορία από την αρχή της Δημιουργίας. Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην Αίγυπτο, σε μια μεγάλη αίθουσα αρχείων. Και όταν η συνείδησή μας φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε πώς γράφτηκε η Μουσική της Δημιουργίας, αυτά τα ακάσικα αρχεία ανοίγουν σταδιακά σε εμάς.

Ως μέρος του πεδίου ενέργειας μας, ο αιθέρας αποθηκεύεται στο σπειροειδή DNA. Αυτή η «κυτταρική μνήμη» περιέχει αρχεία κάθε εμπειρίας που είχαμε σε όλες τις ζωές μας στην Γη – κάθε σκέψη, δράση και συγκίνηση. Αυτά είναι τα ακάσικα αρχεία του δικού μας παρελθόντος, παρόντος και του μέλλοντος, τα οποία έχουν αέναη ενέργεια στο παρόν.

Μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτό το Βιβλίο της Ζωής σου. Είναι το γενεσιουργό δικαίωμα σου! Και όποιος έχει την ικανότητα να το κάνει, μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει τους πνευματικούς οδηγούς μας, αυτούς που έχουν περάσει σε άλλες διαστάσεις και τώρα ζουν πολυδιάστατα μεταξύ των ενσαρκώσεων.

Αποκ. 20,12        καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστι τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

Αποκ. 20,12              Και είδα τους νεκρούς των αιώνων, τους μεγάλους και τους μικρούς, να στέκωνται εμπρός στον θρόνον του Χριστού. Και είδα ότι ηνοίχθησαν βιβλία, που είχαν γραμμένας τας πράξεις των ανθρώπων. Και άλλο βιβλίο ηνοίχθη, το οποίον είναι το βιβλίον της ζωής, διότι εις αυτό είναι γραμμένοι όσοι θα κληρονομήσουν την αιωνίαν ζωήν. Και από όσα είναι γραμμένα μέσα εις τα βιβλία εκρίθησαν όλοι οι νεκροί, σύμφωνα με τα έργα των.

Ο καθένας μας, έχει ένα πνευματικό σύστημα υποστήριξης ανώτερων διαστάσεων και όντων, το οποίο μας απαλλάσσει από την κατανόηση τόσο πνευματικής όσο και φιλοσοφικής φύσης. Οι πνευματικοί μας οδηγοί δουλεύουν έμμεσα, τοποθετώντας μας στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή ή οδηγώντας μας να βρούμε τους σωστούς ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν στην επέκταση της συνείδησής μας, ώστε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε πλήρως με τις δυνατότητές μας ως ιερά όντα.

Μόνο εκείνοι που υπάρχουν σε ανθρώπινη μορφή μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το αποτέλεσμα της συλλογικής ανθρώπινης συνείδησης – Αυτή είναι μία από τις Υπέροχες δυνάμεις μας ώς Άνθρωποι, που έχουμε ξεχάσει-. Ο κύριος στόχος των οδηγών μας είναι να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ποιοι είμαστε πραγματικά. Και θα χρησιμοποιήσουν όλα τα δυνατά μέσα για να προσελκύσουν την προσοχή μας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας τηλεπαθητικά και μέσα από τα όνειρα ή στο αστρικό πεδίο μας.

Λουκ. 4,10         γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, Λουκ. 4,10                διότι είναι γραμμένον , ότι ο Θεός θα δώση εντολήν δια σε στους αγγέλους του, να σε διαφυλάξουν.

Λουκ. 4,11         καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

Λουκ. 4,11                 Και έχει γραφή ακόμη, ότι θα σε σηκώσουν εις τα χέρια των, ώστε να μη κτυπήση ούτε το πόδι σου στον λίθον. (Ετσι δε και οι άνθρωποι που είναι συγκεντρωμένοι εις την αυλήν του ναού, όταν ίδουν το θαύμα αυτό, θα πιστεύσουν εις σε).

coming-soon-fancy-gold-divider-metal-top-of-page

giphyΒιβλιοθήκη Mukta Πως λειτουργεί το Ακασικό αρχείο μας & η τεχνική να το επισκεπτόμαστε …

Advertisements